โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Email ThisPrint This
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 02/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 12,333
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 39.36

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/08/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16,805
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.87

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 2,625,888,656 60.56
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 353,055,482 8.14
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 110,319,832 2.54
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 102,408,900 2.36
5. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 37,774,200 0.87