การประชุมผู้ถือหุ้น

Email ThisPrint This

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หน้าปก ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
2. งบการเงินปี 2561 รายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรายใหม่ ดาวน์โหลด
5. นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
6. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
8. วิธีการลงทะเบียนและการลงคะแนน ดาวน์โหลด
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม ดาวน์โหลด
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
11. แบบฟอร์มขอรับงบการเงินปี 2561 รายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน
14. แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 PDF
2. งบการเงินปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) PDF
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ PDF
4. นิยามกรรมการอิสระ PDF
5. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี PDF
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น PDF
7. วิธีการลงทะเบียนและการลงคะแนน PDF
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม PDF
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น PDF
10. แบบฟอร์มขอรับงบการเงินปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม PDF
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. PDF
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF
13. แบบฟอร์มสมัครเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. PDF
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 PDF

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 PDF
2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินปี 2559 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินปี 2559 PDF
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 PDF
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ PDF
4. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น PDF
5. วิธีการลงทะเบียนและการลงคะแนน PDF
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม PDF
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น PDF
8. แบบฟอร์มขอรับงบการเงินปี รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม PDF
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. PDF
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF
11. การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. PDF
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 PDF
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 PDF
2. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ PDF
3. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ PDF
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. PDF
5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น PDF
6. นิยามกรรมการอิสระ PDF
7. วิธีการลงทะเบียนและการลงคะแนน PDF
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม PDF
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น PDF
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. PDF

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 PDF
2. รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินปี 2558 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินปี 2558 PDF
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 PDF
3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ PDF
4. นิยามกรรมการอิสระ PDF
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. PDF
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น PDF
7. วิธีการลงทะเบียนและการลงคะแนน PDF
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม PDF
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 งบการเงินปี 2558 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม PDF
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น PDF
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. PDF
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. PDF

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th