แบบ 56-1

Email ThisPrint This

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

หน้าปกและสารบัญ PDF
การประกอบธุรกิจ PDF
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน PDF
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล PDF
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย PDF
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท PDF
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน PDF
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

หน้าปกและสารบัญ PDF
การประกอบธุรกิจ PDF
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน PDF
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล PDF
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย PDF
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท PDF
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

หน้าปกและสารบัญ PDF
การประกอบธุรกิจ PDF
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน PDF
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล PDF
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย PDF
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท PDF
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

หน้าปกและสารบัญ PDF
การประกอบธุรกิจ PDF
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ PDF
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน PDF
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล PDF
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย PDF
เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ PDF
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance) PDF
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน PDF
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม PDF