ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Email ThisPrint This
  2560 2559 2558
  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม 5,009 170,535 4,374 155,082 5,221 178,877
EBITDA 406 13,845 394 13,964 397 13,418
EBIT 324 11,017 312 11,044 315 10,619
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 44 1,509 16 548 13 495
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ 261 8,895 245 8,688 245 8,227
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.06 2.05 0.06 2.00 0.06 1.99
  2560 2559 2558
  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 1,821 59,797 1,672 60,188 1,686 61,122
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66 2,171 6 233 109 3,949
สินทรัพย์หมุนเวียน 810 26,593 652 23,474 495 17,933
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 937 30,791 1,005 36,170 1,076 39,005
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7 241 9 311 6 235
หนี้สินรวม 539 17,696 513 18,469 673 24,397
หนี้สินหมุนเวียน 513 16,848 397 14,291 552 20,021
หนี้สินไม่หมุนเวียน 26 848 116 4,178 121 4,376
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,282 42,101 1,159 41,719 1,013 36,725
  2560 2559 2558
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.7 1.7 1.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.2 5.6 4.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 15 14.6 13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 21.4 22.6 20.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.4 0.7
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 133.2 108.5 4,165.50
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 53 110.1 183.1