ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Email ThisPrint This
  2561 2560 2559
  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม 6,439 209,159 5,009 170,535 4,374 155,082
EBITDA 177 5,591 406 13,845 394 13,964
EBIT 93 2,854 324 11,017 312 11,044
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 24 793 44 1,509 16 548
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ 74 2,263 261 8,895 245 8,688
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.02 0.52 0.06 2.05 0.06 2.00
  2561 2560 2559
  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 1,687 55,010 1,821 59,797 1,672 60,188
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 74 66 2,171 6 233
สินทรัพย์หมุนเวียน 781 25,447 810 26,593 652 23,474
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 880 28,698 937 30,791 1,005 36,170
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24 791 7 241 9 311
หนี้สินรวม 505 16,482 539 17,696 513 18,469
หนี้สินหมุนเวียน 481 15,704 513 16,848 397 14,291
หนี้สินไม่หมุนเวียน 24 778 26 848 116 4,178
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,182 38,528 1,282 42,101 1,159 41,719
  2561 2560 2559
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.6 1.7 1.7
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.1 5.2 5.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.2 15 14.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.0 21.4 22.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.4 0.4
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 165.6 133.2 108.5
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 233.3 53 110.1