ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Email ThisPrint This
2558 2559 2560
ฐานะทางการเงิน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินทรัพย์รวม 1,686 1,672 1,821
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109 6 66
สินทรัพย์หมุนเวียน 495 652 810
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,076 1,005 937
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6 9 7
หนี้สินรวม 673 513 539
หนี้สินหมุนเวียน 552 397 513
หนี้สินไม่หมุนเวียน 121 116 26
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,013 1,159 1,282
       
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 61,122 60,188 59,797
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,949 233 2,171
สินทรัพย์หมุนเวียน 17,933 23,474 26,593
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 39,005 36,170 30,791
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 235 311 241
หนี้สินรวม 24,397 18,469 17,696
หนี้สินหมุนเวียน 20,021 14,291 16,848
หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,376 4,178 848
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 36,725 41,719 42,101
       
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.1 1.7 1.7
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.7 5.6 5.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.0 14.6 15.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.7 22.6 21.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 0.4 0.4
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4,165.5 108.5 133.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 183.1 110.1 53.0