ถามตอบ

Email ThisPrint This

Q: ธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันชั้นนำ และผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพสูงในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2535

โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ เป็นโรงกลั่นน้ำมันแบบที่มีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 165,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นกำลังการผลิตประมาณร้อยละ 13.4 ของกำลังการกลั่นน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศไทย

บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำ ของประเทศไทย และสนับสนุนความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันเตา

โรงกลั่นน้ำมันของเราได้ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถและความยืดหยุ่นในการผลิตน้ำมันเบนซิน ทำ ให้เราสามารถผลิตน้ำมันชนิดเบนซินได้มากกว่าโรงกลั่นอื่นในประเทศไทย

Q: ความสัมพันธ์กับเชฟรอน

ความสัมพันธ์กับบริษัทเชฟรอน ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SPRC ดังนี้

 • SPRC สามารถเข้าถึงระบบความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Operational Excellence Management System: OEMS) ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยส่วนบุคคล สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความเชื่อถือได้
 • อำนาจในการเจรจาต่อรองในการซื้อน้ำมันดิบกับองค์กรการค้าน้ำมันดิบระดับโลก
 • เครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดหาน้ำมันดิบ
 • สัญญาการรับซื้อผลิตภัณฑ์
 • ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบประเภทอื่นๆ สำหรับใช้ในกระบวนการกลั่น ภายใต้สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับเชฟรอน
 • การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเชฟรอน รวมถึงงานวิจัยต่างๆ
 • ความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ำมัน
 • ระบบการปฏิบัติงานและกระบวนการดำเนินงานที่เป็นเลิศในการวิเคราะห์ตัดสินใจ การพัฒนาและการดำเนินโครงการ การกำกับดูแลกิจการ และความปลอดภัย

Q: โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯได้เปลี่ยนไปหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เชฟรอนฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 60.6 และบริษัทฯยังคงได้รับประโยชน์จากเชฟรอนผ่านการเข้าถึงบริการจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ของเชฟรอนเครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมทั่วโลก การบริการทางด้านเทคโนโลยี การดำเนินงานและวิศวกรรมที่ทันสมัย และการบริการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆ รวมไปถึงการได้รับประโยชน์จากโอกาสในการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเข้าทำสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลักกับเชฟรอน

Q: นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่แท้จริง กระแสเงินสดในอนาคต ภาวะของตลาด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคต และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯจะนำมาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น จะพิจารณาโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนจะแปลงเป็นไทยบาท โดยบริษัทฯ ใช้อัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการของธนาคาร ก่อนวันที่มีหนังสือบอกกล่าวการประชุมต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำ ปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นทุกปี

Q: วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ของ SPRC

คือ "ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว...ร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตพลังงานไทย"

พันธกิจของ SPRC

ที่ทำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ คือ "เราเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นผู้นำด้าน ความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม"

Q: การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ขายผ่านทางสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์อ้างอิงราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่รายงานโดย Platts Singapore (Means of Platts Singapore หรือ MOPS) ราคาในประเทศของไทยกำหนดจากราคา MOPS ปรับปรุงด้วยต้นทุนการขนส่ง การผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสะท้อนราคาสภาพตลาดตามที่เหมาะสม

ราคาขายในประเทศของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ไม่ได้ขายภายใต้สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดโดยคำนึงถึงสภาพตลาดและโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับราคาเฉลี่ยรายเดือนของราคาอ้างอิงในภูมิภาค ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยทั่วไปจะกำหนดราคาตามราคาอ้างอิง บวกส่วนเพิ่มหรือหักส่วนลดโดยอ้างอิงกับสภาพตลาดและการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ รวมทั้งคำนึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและแหล่งปลายทางของผลิตภัณฑ์

Q: ค่าการกลั่นน้ำมันคืออะไร?

บริษัทฯ ใช้ค่าการกลั่น (gross refining margin) ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ เนื่องจากการพิจารณารายได้และต้นทุนการดำเนินการของการกลั่นน้ำมันเมื่อพิจารณาแยกจากกันอาจไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ คือ ผลต่างที่ได้จาก (1) มูลค่าการขายหรือโอนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตโดยหน่วยการผลิตในโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ หักด้วย (2) ต้นทุนน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ซึ่งใช้ในกระบวนการกลั่น (landed cost) และหักด้วย (3) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ทั้งที่ผลิตได้เองหรือที่ซื้อมา) ซึ่งใช้ในการดำเนินการผลิต ทั้งนี้ ต้นทุนน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ (landed cost) หมายถึง ต้นทุนรวมของค่าน้ำมันดิบและค่าขนส่งรวมถึงราคาซื้อ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมายังท่าเรือปลายทาง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (Cost of Energy) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซธรรมชาติที่ซื้อมาเพื่อใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของบริษัทฯ และใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับเตาเผา (furnace) ตลอดจนไฟฟ้าที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหน่วยใดหน่วยหนึ่งของบริษัทฯ หยุดทำงานหรือการจ่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ หยุดชะงัก อนึ่ง ค่าการกลั่น (gross refining margin) มิใช่เกณฑ์วัดผลประกอบการทางการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)

สำหรับค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ เป็นหน่วยวัดที่อ้างอิงกับต้นทุนทดแทนใน ปัจจุบัน (current replacement cost) ซึ่งแสดงค่าการกลั่นของบริษัทฯ แต่โดยหลักแล้วจะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากบริษัทฯ คำนวณราคาต้นทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพื่อหามูลค่าสินค้าคงเหลือในระหว่างงวด วิธีการดังกล่าวจะแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ โดยคิดจากต้นทุนของน้ำมันดิบแต่ละหน่วยในเวลาที่ได้น้ำมันดิบนั้นมา แทนที่จะคำนวณต้นทุนโดยใช้ต้นทุนทดแทนในปัจจุบัน (current replacement cost) มาประกอบการพิจารณา ซึ่งคือค่าการกลั่นทางบัญชี (accounting gross refining margin)

โดยทั่วไปค่าการกลั่นตลาด (market gross refining margin) ของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของค่าการกลั่นในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ค่าการกลั่นของประเทศสิงคโปร์โดยส่วนใหญ่แล้วถูกขับเคลื่อนโดยสภาวะอุปสงค์และอุปทานของทั่วโลกและของภูมิภาค ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ โดยผลกระทบดังกล่าวจะยังคงมีต่อไป และปัจจัยบางประการที่ส่งผลกระทบนี้บางปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

 • ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ วัตถุดิบอื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ใช้และราคาที่บริษัทฯ สามารถขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ ผลิตได้นั้นเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อค่าการกลั่นของบริษัทฯ
 • การคำนวณต้นทุนและสินค้าคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากวิธีการทางบัญชีที่บริษัทฯ บันทึกบัญชีต้นทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ กล่าวคือบริษัทฯ มีน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นเป็นสินค้าคงเหลือโดยบริษัทฯ นำสินค้าคงเหลือดังกล่าวนี้มาบันทึกบัญชีตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ในการนี้ ราคาทุนคิดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จะคำนวณโดยประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย
 • ปริมาณการขาย ปริมาณการขายของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงอัตราการผลิตของบริษัทฯและอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • การขายภายในประเทศ หรือการส่งออก การที่บริษัทฯ จะนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปจำหน่ายในประเทศ หรือส่งออกหรือจำหน่ายในต่างประเทศนั้นมีผลต่อค่าการกลั่นของบริษัทฯ นอกจากนี้ ค่าการกลั่นยังขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ อีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายในประเทศจะส่งผลให้ค่าการกลั่นสูงกว่าการส่งออก
 • ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน บริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติจากบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ และใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเตาเผาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องประสบกับความผันผวนด้านราคาของก๊าซธรรมชาติ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ จะอ้างอิงจากดัชนีราคาน้ำมันเชื้อเพลิง MOPS และดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะผันผวน ของราคาน้ำมันดิบและน้ำมันเตาของโลกและของภูมิภาค ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (cogeneration) ของบริษัทฯ จะใช้ราคาขายก๊าซธรรมชาติที่ บมจ. ปตท. เรียกเก็บจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ปัจจัยอื่น ๆ ค่าการกลั่นของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การออกแบบโรงกลั่นน้ำมันความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดซื้อน้ำมันดิบชนิดต่าง ๆ และวัตถุดิบอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ค่าขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ความสามารถของบริษัทฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเพดานราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลกำหนด

Q: เคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

แนวความคิดสูตรความสำเร็จนี้ไม่ซับซ้อน แต่ต้องมีความมุ่งมั่น มีวินัย และใส่ใจทุกรายละเอียดในการปฏิบัติ เริ่มต้นจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งของความปลอดภัยส่วนบุคคล อันนำไปสู่ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการผลิต ซึ่งทำให้เราสามารถใช้กำลังการกลั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด ความเชื่อถือได้ในการผลิตและความสามารถในการใช้กำลังการกลั่นที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ครอบครัว SPRC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน จนได้ค่าการกลั่นสูงสุด ความสำเร็จในการใช้ "สูตร" ของเราคือ "เคล็ดลับ" ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินที่ยอดเยี่ยมของเรา

Q: ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไร

ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการกลั่นแต่จะเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นเท่านั้น ในภาวะที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงขาลง น้ำมันดิบที่นำมากลั่นในวันนี้ เป็นสต๊อกน้ำมันดิบที่ซื้อมาเก็บไว้ล่วงหน้าซึ่งมีราคาสูงกว่า ทำให้โรงกลั่นน้ำมันมีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น น้ำมันดิบที่นำมากลั่นในวันนี้ เป็นสต๊อกน้ำมันดิบที่ซื้อมาเก็บไว้ล่วงหน้าซึ่งมีราคาต่ำกว่า ก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน