นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

Email ThisPrint This
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
XD
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ชนิดของ
ปันผล
อัตราจ่าย
เงินปันผล
(เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น)
กำไร
(เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น)
อัตราการจ่าย
เงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ (%)
จ่ายจาก
กำไรสุทธิงวด
28/8/2561 13/9/2561 Cash 0.0177 0.04 50 01/01/2561 - 30/06/2561
17/04/2561 03/05/2561 เงินสด 0.0362** 0.06 60 01/01/2560 - 31/12/2560
17/04/2560 03/05/2560 เงินสด 0.0335* 0.06 60 01/01/2559 - 31/12/2559
09/05/2559 19/05/2559 เงินสด 0.00735268 0.01 95 01/07/2558 - 31/12/2558
- 11/09/2558 เงินสด 0.05 0.05 95 01/01/2558 - 30/06/2558
- - - - - - 01/01/2557 - 31/12/2557
- 10/10/2557
16/07/2558
เงินสด 0.03 0.03 95 01/01/2556 - 31/12/2556
- 12/07/2556 เงินสด 0.04 0.04 95 01/01/2555 - 31/12/2555
             
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
XD
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ชนิดของ
ปันผล
อัตราจ่าย
เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
กำไร
(บาทต่อหุ้น)
อัตราการจ่าย
เงินปันผล
ต่อกำไรสุทธิ (%)
จ่ายจาก
กำไรสุทธิงวด
28/8/2561 13/9/2561 Cash 0.5928 1.13 50 01/01/2561 - 30/06/2561
17/04/2561 03/05/2561 เงินสด 1.1427** 2.05 60 01/01/2560 - 31/12/2560
17/04/2560 03/05/2560 เงินสด 1.1824* 2.00 60 01/01/2559 - 31/12/2559
09/05/2559 19/05/2559 เงินสด 0.26376772 0.29 95 01/07/2558 - 31/12/2558
- 11/09/2558 เงินสด 1.71 1.70 101 01/01/2558 - 30/06/2558
- - - - -1.55 - 01/01/2557 - 31/12/2557
- 10/10/2557
16/07/2558
เงินสด 0.92 0.97 95 01/01/2556 - 31/12/2556
- 12/07/2556 เงินสด 1.09 1.14 95 01/01/2555 - 31/12/2555

* Included the interim dividend payment of USD 0.0153 /share or equivalent to Baht 0.5378 /share paid on 9 September 2016

** Included the interim dividend payment of USD 0.0137 /share or equivalent to 0.4621 Baht /share paid on 8 September 2017