จรรยาบรรณ

Email ThisPrint This

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักการจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) เพื่อให้พนักงานในหน่วย “นักลงทุนสัมพันธ์” ยึดมั่นและปฎิบัติตาม ดังต่อไปนี้

  1. เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และพนักงานผู้ที่ได้รับข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี จนกระทั่งถึง 1 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และติดต่อสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม
  4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นมืออาชีพที่เชื่อถือได้
  5. รักษาความลับของบริษัท และไม่ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
  6. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  7. ไม่พบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ 14 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการ